Search form

Markos 14:67

67Pagpakakita ka naiza kan Pidro nga nagapanarang nagaselengseleng gazed iza kan Pidro daw nagalaong nga iko ya nagaibaiba kan Hisos nga taga Nazarit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index