Search form

Markos 14:69

69Na, pagpakakita ka na binolanan kan Pidro dizan ka pirtahan minpanaba iza pag-isab ka mga mintindeg dizan nga nagalaong nga iton nga tao ani gazed ya sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index