Search form

Markos 14:7

7Kay ya mga pobri onay siran magaibaiba kamazo. Kon ansogot kamo may logar mazo ka pagtabang kaniran. Piro hao diri di madogay ampanaw dini kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index