Search form

Markos 14:70

70Kamhan minlimed si Pidro pag-isab. Pagkateedteed kaiza minlaong ya mga mintindeg dizan nga iko gazed ya sakop ni Hisos kay taga Galiliya sa ko.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index