Search form

Markos 14:72

72Na, pagkakamhan ni Pidro pagsambag mintagaok dazon ya manok. Ikadowa di ya pagpanagaok koman nga kahabzen. Kamhan nakataremdem di si Pidro ka inlaong ni Hisos nga ka wara pen tagaok ya manok ka ikadowa ilimed di mo hao ka katolo. Na, pagpakataremdem ka ni Pidro masara gazed ya toong paghaza kay inlimed sa naiza si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index