Search form

Markos 14:9

9Timan-an mazo gazed ini nga ya pagbo-bo na babazi kanao diri malipatan iton kay dini ka tibolos kalibotan bisan hain dapit ya pagwali na mga tao ka sindo mahitenged kanao ipanan-og sab niran ya toong pagbo-bo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index