Search form

Markos 15

1Na, pagkamasiselem kaiza ya mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo namagsabot siran kon onhon niran pagpapatay kan Hisos. Kamhan in-ektan niran si Hisos ka kadina dazaw iated niran ngaro kan Pilato nga gobirnador. 2Kamhan nangotana si Pilato kan Hisos matod, iko ya hari na mga Yodayo? Minsambag si Hisos nga itong inlaong mo kanao hao iton. 3Kamhan mataed ya ikabetangbetang kan Hisos na mga oloolo na mga pari. 4Kamhan nangotana pag-isab si Pilato kan Hisos nga daw waray ikasambag mo? Daw wara ko makabati ka mga panaba niran kanmo? 5Piro wara gazed si Hisos magsambag. Kamhan nabereng gazed si Pilato.

6Na, kada toig ka pagpista na mga Yodayo ya batasan ni Pilato magapalogwa iza ka isang ka tao nga piniriso. Kamhan ya mga kataohan anikay magaparagbeet pagpili. 7Na, dizan ka pirisohan may mga masinopaken ka gobirnador. Nakabono isab siran ka mga tao. Na, ya isa dizan kaniran ani si Barabas. 8Kamhan nangarini ya mga tao kan Pilato kay anhangzo siran nagalaong nga ampabohi kami kontana ka piniriso kay ani ya batasan mo kanami kada pagkapista. 9Minsambag si Pilato nga daw palogwaen mazo ya hari na mga Yodayo nga si Hiso Kristo? 10Ani ini ya toong pangotana kay mahagdam iza nga nagaarig ya mga pari kan Hisos agon in-ated niran iza ngarini ka gobirnador dazaw pahamtangan iza ka kamatazen.

11Kamhan ya mga oloolo na mga pari nagaapora siran ka mga tao ka pagpabohi hinoa kan Barabas. 12Kamhan nangotana si Pilato pag-otro kaniran nga ono sa ya gosto mazo kaiton nga tao nga inngaranan mazo ka hari na mga Yodayo? 13Kamhan namagdengan gazed ya mga tao pagsambag nga ipalansang di iton ka kros! 14Nangotana si Pilato kay ono say sala naiza? Kamhan mindogang hinoa siran pagpaninggit nga ipalansang di iton ka kros! 15Pasazaen kontana ni Pilato ya mga tao agon imbohian naiza si Barabas. Kamhan impalatos naiza si Hisos daw impaated iza ngaro ka mga soldaw dazaw ilansang di ka kros.

16Kamhan in-ated na mga soldaw si Hisos dizan ka pawa na dakolang lagkaw na gobirnador. Kamhan inpatipon niran ya tanan mga soldaw dizan kan Hisos. 17Kamhan impabadoan niran si Hisos ka mararag nga bado singed ka bado na hari piro lain. Pagkakamhan niran paglokong ka balala nga mga dogihen inhinang niran ka korona. Kamhan insokbot niran dizan ka olo ni Hisos kay nagapakahinang ka hari. 18Kamhan nagasorasora siran pagsaza nagalaong nga tinahod ong hari na mga Yodayo! 19Kamhan impamonalan niran ya toong olo daw impamang-elban iza. Kamhan dizan ka toong paahan nanlohod siran pagpatitahod. 20Kamhan inhoboan dazon niran ka bado nga mararag kay ipabado niran pagbalik ya toong kaogaringeng bado. Kamhan in-ated iza ngaro ka gawas na siyodad kay ilansang di ka kros.

21Na, ka nagapanaw pen siran dizan ka dalan may insogat niran nga si Simon nga garing ka oma pasinged ngarini ka Hirosalem. Taga Sirini iza daw ama isab iza ni Alihandro daw si Ropo. Kamhan insogo iza na mga soldaw ka pagpasili pagbathay ka kros ni Hisos. 22Kamhan in-ated si Hisos doro ka dapit nga inngaranan ka Golgota. Na, ya kahologan na ngaran nga Golgota ani Ya Dapit ka Kalabira kay ani ya dapit ka pagpatay niran ka tao nga impahamtang ka kamatazen. 23Pagdateng ka niran dizan impainem kontana si Hisos na mga soldaw ka bino sinaktan ka mayra nga tambal ka pagkawa ka kasakit ka paglansang piro diri iza an-inem. 24Pagkakamhan kaiza inlansang si Hisos ka kros. Kamhan namagriparipa siran kon sin-oy makatag-iza ka mga bado ni Hisos.

25Na, ya paglansang niran kan Hisos malabinazaw ya aldaw ka alas noybi. 26May intapil niran nga sinoyat nga pasangil kan Hisos nagalaong nga si Hisos ini nga hari na mga Yodayo. 27Kamhan dizan ka toong sain inlansang disab niran ya mga tolisan nga dowa siran. Ya isa dapit ka wala ni Hisos. Ya ikadowa dimbali ka toong too. 28Ani ini ya pagtoman na daan pinasoyat na Diyos nagalaong nga dizan ka mga makasasala nga tao makalakip si Hisos pagpatay. Ani ini ya daan pinasoyat.

29Na, ya mga namagpanlabay dizan ka kros nagabiaybiay siran kan Hisos nga nagalaong nga matod sa iton nga nagalaong ko nga makageba ko ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan baza-baza hinangen mo pag-isab ya bag-ong lagkaw ka tolo kang ka aldaw. 30Kon matood pen ya panaba mo tabangan mo koman ya kanmong kaogaringen pagtena ka kros.

31Paglaonglaong na mga oloolo na mga pari nagasorasora isab siran kan Hisos nagalaong nga nakalibra iza ka mga iba nga tao piro diri iza makalibra ka toong kaogaringeng lawas. 32Iko nga pinili koni na Diyos nga hari koni na mga kaliwatan ni Israil magtena ko ka kros dazaw anseleng kami daw antoo. Ani ini gihapon ya pagtamay kan Hisos na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Bisan ya dowang tolisan dizan ka sain ni Hisos maonga isab ya saba niran kan Hisos.

33Na, pagkaedto di mindeglem gazed ya aldaw hangtod ka pagkabalantang na aldaw ka alas tris. 34Kamhan ka hapit di alas tris mabaskeg gazed ya saba ni Hisos ka paghawag ka toong Ama ka saba nga Hinibriyo nagalaong nga kanaong Diyos, kay ono sa wani imbizaan di mo hao?

35Na, ya mga minseleng dizan pagpakabati ka niran ka saba ni Hisos minlaong siran nga inhawag naiza si Iliyas nga karaang propita na Diyos. 36Kamhan ya isang ka tao mindalagan iza ka pagkawa ka sizepanan. Kamhan inheem iton ka len-anan ka bino nga barato kamhan integseb ka liwaan dazaw idohol ka ba-ba ni Hisos kay dazaw makasizep. Kamhan minlaong ya tao nga tagad naa kita. Anseleng kita lamang kon ankarini si Iliyas pagtabang kanangiza.

37Pagkakamhan kaiza mabaskeg gazed ya saba ni Hisos ka paghawag pag-isab. Kamhan nabogtoan dazon iza ka toong hinawa. 38Kamhan dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagisi ya kortina garing daked lapos ngarimbaba ka sidsid.

39Na, dizan atbang ka kros nagatindeg ya kapitan na mga soldaw. Pagpakakita naiza ka pagkapatay ni Hisos minlaong iza nga iton nga napatay iza matood ya Maanak na Diyos! 40Kamhan dizan ka aro-aro may mga babazi nga naneleng isab ka pagkapatay ni Hisos. Si Mariya nga taga Magdala iton daw si Salomi daw ya iba nga Mariya nga ina na batan-en nga si Santiago daw si Hosi. 41Ka waro pen si Hisos ka Galiliya nagaibaiba siran kanangiza daw nagapakaen. Waton disab ya mga mataed pen nga babazi nga nangiba kan Hisos ngarini ka Hirosalem.

42Na, delem di wani. Konsilem ani aldawa ka pagpahimlay na mga Yodayo agon nagaandam di siran koman nga delem. 43Kamhan si Hosi nga taga Aramatiya minkaro iza kan Pilato kay minbaid iza ka pagkawa ka lawas ni Hisos kay ilebeng. Tinahodan si Hosi kay iza isab ya sakop dizan ka hokmanan. Nagatagad isab iza ka pagkahari na Diyos. Inkawa naiza ya toong kahaldek ka pagpangazo naiza ka lawas ni Hisos kan Pilato. 44Kamhan nabereng si Pilato ka pagpakabati naiza nga si Hisos patay di baza? Kamhan impakadizan naiza ya kapitan kay ampangotana nga daw patay di gazed si Hisos kon wara pen? 45Minsambag ya kapitan nga patay di gazed iza. Pagkakamhan mintogot dazon si Pilato ka pagkawa kan Hosi ka lawas ni Hisos.

46Pagpalit ni Hosi ka mapoti nga habel minkawa iza ka lawas ni Hisos dizan ka kros kay komotan naiza ka mga panapton nga mapoti. Kamhan inlebeng naiza doro ka hininang nga talangban nga lebnganan. Kamhan insirahan naiza ka bato. 47Na, dizan disab si Mariya nga taga Magdala daw si Mariya nga ina ni Hosi kay anseleng siran kon hain dapita ya inlebgnan kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index