Search form

Markos 15:12

12Kamhan nangotana si Pilato pag-otro kaniran nga ono sa ya gosto mazo kaiton nga tao nga inngaranan mazo ka hari na mga Yodayo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index