Search form

Markos 15:19

19Kamhan impamonalan niran ya toong olo daw impamang-elban iza. Kamhan dizan ka toong paahan nanlohod siran pagpatitahod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index