Search form

Markos 15:2

2Kamhan nangotana si Pilato kan Hisos matod, iko ya hari na mga Yodayo? Minsambag si Hisos nga itong inlaong mo kanao hao iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index