Search form

Markos 15:22

22Kamhan in-ated si Hisos doro ka dapit nga inngaranan ka Golgota. Na, ya kahologan na ngaran nga Golgota ani Ya Dapit ka Kalabira kay ani ya dapit ka pagpatay niran ka tao nga impahamtang ka kamatazen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index