Search form

Markos 15:24

24Pagkakamhan kaiza inlansang si Hisos ka kros. Kamhan namagriparipa siran kon sin-oy makatag-iza ka mga bado ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index