Search form

Markos 15:29

29Na, ya mga namagpanlabay dizan ka kros nagabiaybiay siran kan Hisos nga nagalaong nga matod sa iton nga nagalaong ko nga makageba ko ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan baza-baza hinangen mo pag-isab ya bag-ong lagkaw ka tolo kang ka aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index