Search form

Markos 15:31

31Paglaonglaong na mga oloolo na mga pari nagasorasora isab siran kan Hisos nagalaong nga nakalibra iza ka mga iba nga tao piro diri iza makalibra ka toong kaogaringeng lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index