Search form

Markos 15:32

32Iko nga pinili koni na Diyos nga hari koni na mga kaliwatan ni Israil magtena ko ka kros dazaw anseleng kami daw antoo. Ani ini gihapon ya pagtamay kan Hisos na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Bisan ya dowang tolisan dizan ka sain ni Hisos maonga isab ya saba niran kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index