Search form

Markos 15:37

37Pagkakamhan kaiza mabaskeg gazed ya saba ni Hisos ka paghawag pag-isab. Kamhan nabogtoan dazon iza ka toong hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index