Search form

Markos 15:38

38Kamhan dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagisi ya kortina garing daked lapos ngarimbaba ka sidsid.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index