Search form

Markos 15:40

40Kamhan dizan ka aro-aro may mga babazi nga naneleng isab ka pagkapatay ni Hisos. Si Mariya nga taga Magdala iton daw si Salomi daw ya iba nga Mariya nga ina na batan-en nga si Santiago daw si Hosi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index