Search form

Markos 15:46

46Pagpalit ni Hosi ka mapoti nga habel minkawa iza ka lawas ni Hisos dizan ka kros kay komotan naiza ka mga panapton nga mapoti. Kamhan inlebeng naiza doro ka hininang nga talangban nga lebnganan. Kamhan insirahan naiza ka bato.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index