Search form

Markos 15:7

7Na, dizan ka pirisohan may mga masinopaken ka gobirnador. Nakabono isab siran ka mga tao. Na, ya isa dizan kaniran ani si Barabas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index