Search form

Markos 15:8

8Kamhan nangarini ya mga tao kan Pilato kay anhangzo siran nagalaong nga ampabohi kami kontana ka piniriso kay ani ya batasan mo kanami kada pagkapista.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index