Search form

Markos 16

1Na, paglabay ka na aldaw nga tigpahimlay si Mariya nga taga Magdala daw si Salomi daw si Mariya nga ina ni Santiago namalit siran ka mga pahamot kay dadhen niran ngaro ka lebnganan kay ibo-bo niran ya lawas ni Hisos. 2Na, pagkamasiselem ka Dominggo pagsidlit ka na sega minpasinged siran ngaro ka lebnganan ni Hisos. 3Ka wara pen siran dateng namaglaonglaong siran nga daw sin-o kombeet ya anlingan ka insira nga bato ka pirtahan na lebnganan? 4Ambaza kay pagseleng niran ka pirtahan na lebeng naabri di sa baza ya pirtahan. Nalingan di matood ya insira nga bato nga dakola pagdazaw.

5Pagpakaseled ka niran ka talangban nga lebnganan waton di ya batan-en nga amaama nga nagalo-to dizan ka too na mga babazi. Mapoti ya toong bado daw ataas. Kamhan nabereng gazed ya mga babazi 6piro minlaong iza nga diri kamo magkabereng. Ya pangitan mazo nga si Hisos nga taga Nazarit nga inlansang ka kros, wara iza dini kay nabohi di iza garing ka mga patay. Selengi mazo. Wani ya dapit nga pinabentagan kanangiza. 7Komaro naa kamo kanin Pidro nga toong mga sinarigan. Long-on mazo siran nga si Hisos anhon-a iza kamazo doro ka Galiliya. Doro kaiton makakita gazed kamo kanangiza singed ka inlaong kamazo ka mahon-a pen ka wara pen iza mapatay. Ani ini ya sogo na amaama kaniran.

8Paglogwa na mga babazi dizan minpahidalagan gazed siran. Magapamidpid gazed ya kanirang lawas ka kabereng niran. Wara gazed siran magpanan-og ka bisan sin-o dizan ka kadalanan kay inkayasan siran.

9Na, wani ya ikadowang panan-og mahitenged ka pagkabanhaw ni Hisos. Pagkabanhaw ni Hisos ka masiselem ka Dominggo minpakita iza paghon-a dizan kan Mariya nga taga Magdala. Na, si Mariya ani ya inharian na pitong ka maonga izang mahon-a pen kamhan impadalagan siran ni Hisos. 10Pagpakakilala ni Mariya kan Hisos minlargo iza dazaw panan-ogon ya mga sakop ni Hisos. Pagdateng naiza kaniran nagahaza pen siran. 11Pagpakabati niran nga nabohi di si Hisos kamhan nakitan disab ni Mariya wara siran magtoo.

12Na, pagkakay-an minsogat isab si Hisos ka dowang ka sakop pagpanaw niran garing ka Hirosalem. Ya pagpakita ni Hisos kaniran diri kon singed ka pagpakita naiza kan Mariya. 13Pagkakamhan kaiza minbalik siran ka Hirosalem kay panan-ogan niran ya mga iba nga sakop nga nakitan nami si Hisos. Ambaza kay diri siran antoo.

14Na, pagkakay-an ka nagakaen pen ya mga sakop ni Hisos nga napolo may isa di siran, minkarini si Hisos kaniran. Kamhan minbaldeng iza kaniran kay kolang pen ya pagsarig niran. Magahi sab ya kanirang otok kay diri siran antoo ka saba na kanirang mga iba nga nakakita kan Hisos nga mabohi garing ka mga patay. 15Minsogo sab iza kaniran nagalaong nga pamanaw kamo ngaro ka tanan mga tao dini ka tibolos kalibotan. Walihan mazo siran ka sindo mahitenged kanao. 16Kamhan bisan sin-o ya antoo kanao daw magapabenzag diri pahamtangan iza na Diyos ka silot kay-an. Kamhan ya mga tao nga diri antoo kanao pahamtangan siran ka kamatazen kay waton pen ya kanirang mga sala. 17Kamhan ya mga antoo kanao wani ya hinangen niran. Makapadalagan siran ka mga maonga pagsabi niran ka kanaong ngaran. Makapanaba isab siran ka mga lain saba nga garing ka Diyos nga diri kon inton-an niran. 18Kon makaporot siran ka halas diri siran bangaen. Kon may anhilo kaniran diri siran mahilo. Kon andampa siran ka lawas na mga nabedlay maolian ya lawas na nabedlay.

19Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaniran nabohat iza ngandaked ka hela na Diyos. Kamhan minlo-to iza dizan ka too na Diyos. 20Kamhan ya toong mga sakop namagtaligpanaw siran kay minwali siran ka tanan mga tao. Mintabang si Hisos kaniran. Imparig-en sab naiza ya pagwali niran ka mga timaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index