Search form

Markos 16:1

1Na, paglabay ka na aldaw nga tigpahimlay si Mariya nga taga Magdala daw si Salomi daw si Mariya nga ina ni Santiago namalit siran ka mga pahamot kay dadhen niran ngaro ka lebnganan kay ibo-bo niran ya lawas ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index