Search form

Markos 16:10

10Pagpakakilala ni Mariya kan Hisos minlargo iza dazaw panan-ogon ya mga sakop ni Hisos. Pagdateng naiza kaniran nagahaza pen siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index