Search form

Markos 16:12

12Na, pagkakay-an minsogat isab si Hisos ka dowang ka sakop pagpanaw niran garing ka Hirosalem. Ya pagpakita ni Hisos kaniran diri kon singed ka pagpakita naiza kan Mariya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index