Search form

Markos 16:13

13Pagkakamhan kaiza minbalik siran ka Hirosalem kay panan-ogan niran ya mga iba nga sakop nga nakitan nami si Hisos. Ambaza kay diri siran antoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index