Search form

Markos 16:14

14Na, pagkakay-an ka nagakaen pen ya mga sakop ni Hisos nga napolo may isa di siran, minkarini si Hisos kaniran. Kamhan minbaldeng iza kaniran kay kolang pen ya pagsarig niran. Magahi sab ya kanirang otok kay diri siran antoo ka saba na kanirang mga iba nga nakakita kan Hisos nga mabohi garing ka mga patay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index