Search form

Markos 16:15

15Minsogo sab iza kaniran nagalaong nga pamanaw kamo ngaro ka tanan mga tao dini ka tibolos kalibotan. Walihan mazo siran ka sindo mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index