Search form

Markos 16:16

16Kamhan bisan sin-o ya antoo kanao daw magapabenzag diri pahamtangan iza na Diyos ka silot kay-an. Kamhan ya mga tao nga diri antoo kanao pahamtangan siran ka kamatazen kay waton pen ya kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index