Search form

Markos 16:20

20Kamhan ya toong mga sakop namagtaligpanaw siran kay minwali siran ka tanan mga tao. Mintabang si Hisos kaniran. Imparig-en sab naiza ya pagwali niran ka mga timaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index