Search form

Markos 16:5

5Pagpakaseled ka niran ka talangban nga lebnganan waton di ya batan-en nga amaama nga nagalo-to dizan ka too na mga babazi. Mapoti ya toong bado daw ataas. Kamhan nabereng gazed ya mga babazi

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index