Search form

Markos 16:6

6piro minlaong iza nga diri kamo magkabereng. Ya pangitan mazo nga si Hisos nga taga Nazarit nga inlansang ka kros, wara iza dini kay nabohi di iza garing ka mga patay. Selengi mazo. Wani ya dapit nga pinabentagan kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index