Search form

Markos 16:9

9Na, wani ya ikadowang panan-og mahitenged ka pagkabanhaw ni Hisos. Pagkabanhaw ni Hisos ka masiselem ka Dominggo minpakita iza paghon-a dizan kan Mariya nga taga Magdala. Na, si Mariya ani ya inharian na pitong ka maonga izang mahon-a pen kamhan impadalagan siran ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index