Search form

Markos 2

1Paglabay ka mga talagsa ka nga aldaw minbalik si Hisos ka longsod nga Kapirnaom. Kamhan may minlaong nga dizan si Hisos ka lagkaw. 2Kamhan mataed ya antipon dalem ka lagkaw. Bisan ya pirtahan masiet gazed iton ka mga tao. Kamhan inwali siran ni Hisos ka sindo nga garing ka Diyos.

3Na, ka nagawali pen iza kaniran may opat nga ka tao nga mindateng nga namaglahong ka tao nga diri mahingas ya lawas. 4Piro masiet gazed ya pirtahan ka tao agon minpanik siran ka hagdan ngandaked ka malakbang nga atep. Pagpakaboslot kaniran ka atep nga tenged ni Hisos intonton niran ya bowahan nga inbentagan na paralitiko. 5Pagpakakita ka ni Hisos ka inhinang niran mahagdam iza nga minsarig gazed siran kanangiza ka pagbahaw kaiton nga tao. Kamhan minlaong iza ka nabedlay nga Loy, impasaylo di nao ya kanmong mga sala.

6Na, dizan kaiza may minlo-to nga mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Pagpakabati niran ka inlaong ni Hisos ka paralitiko minlaong siran ka kanirang hena-hena nga 7garboso gazed si Hisos pagbakak nga iza ya Diyos kay ya Diyos ani ya may gahem ka pagpasaylo ka mga sala.

8Mahagdam dazon si Hisos nga maonga ya kanirang hena-hena agon nangotana iza nga kay ono sa nga malain sa ya kamazong hena-hena kanao? 9Dini ka paralitiko singed ka masazon ya pagpasaylo ka toong mga sala kay diri mazo makita kon dizan pen ya toong mga sala kon wara di. Piro malised ya pagdazaw ka toong lawas kay makita dazon kon madazaw di iton kon diri pen. 10Koman ipakilala nao kamazo nga may gahem nao ka pagpasaylo ka mga sala na bisan sin-o nga tao kay hao gazed ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. 11Kamhan minsogo si Hisos ka paralitiko nga bomangon di ko. Lokoton di mo ya bentagan mo. Om-oli di ko ngaro ka lagkaw mo. 12Kamhan minbangon matood ya paralitiko daw minhipid dazon iza ka toong banig. Kamhan dizan ka pagseleng na mga tao minpanaw iza ngaro. Agon nabereng gazed siran daw insaza niran ya Diyos nga nagalaong nga wara sa sokad ya nakitan nami nga singed kaini.

13Pagkakamhan kaiza minbalik si Hisos ka baybazen na danaw. Kamhan mintipon ya mataed nga mga tao dizan kanangiza. Kamhan minsindo iza kaniran. 14Pagkakamhan kaiza min-azi si Hisos dizan ka opisina nga bayranan ka mga bohis na mga karga. Kamhan ya magsokotay ka mga bohis nga si Libi nga maanak ni Alpiyo ani ya nakitan ni Hisos kay nagalo-to iza dizan ka toong opisina. Kamhan minlaong si Hisos kan Libi nga somakop ko kanao. Kamhan mintindeg dazon si Libi kay an-iba iza kan Hisos.

15Kamhan ampakaen si Libi kan Hisos daw ya toong mga sinarigan. Min-intra disab dizan ya mga mataed nga magsokotay singed kan Libi daw ya mga iba pen nga salaan nga tao kay siran isab ya nagaibaiba kan Hisos. 16Ka nagakaen pen sirang tanan inpaniidan siran na mga maistro na mga Yodayo. Na, ya ngaran na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo ani ya Parasiyo nga hopaw ya kanirang pagtoo. Kamhan nangotana siran ka mga sakop ni Hisos pagmahay nga nagalaong nga kay ono sa ya kamazong maistro minpakigsaro ka mga salaan nga tao? Ani ini ya pangotana niran kay ya batasan na mga magsokotay ka bohis onay oswagan ya bohis.

17Pagpakabati ka ni Hisos ka pagmahay niran minsambag iza nagalaong nga pamolinged ini nga ya mga tao nga madazaw ya lawas wara siran magpatambal basta kay ya mga masakiten. Kamhan wara hao magkarini ka pagtabang ka mga matadeng nga tao basta kay ya mga makasasala dazaw anhinelsel siran ka kanirang mga sala. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka mga Parasiyo.

18Na, nagaanget ka makaen ya mga sakop ni Howan nga Magbenzagay daw ya mga Parasiyo kay nagatoman siran ka balaed nga tinoohan na mga Yodayo. Kamhan minlaong ya mga tao kan Hisos nga kay ono sa wara magtoman ya kanmong kasakopan ka batasan ka pag-anget ka makaen singed ka mga sakop ni Howan daw ya mga Parasiyo? 19Minsambag si Hisos pagpamolinged nga ya kanaong kasakopan singed siran ka mga magkombitihay. Kamhan dizan kaniran hao ya singed ka banahen agon ka dini pen hao kaniran diri siran an-anget ka makaen. 20Piro may tirmino nga kaw-en hao garing ka kanaong mga sakop anipen omanget siran ka makaen kay mabeg-at ya kanirang hinawa.

21Wani ya pamolinged dazaw mahagdam kamo nga ya kanaong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo. Kay ya kanaong sindo singed iton ka bag-ong panapton. Kamhan ya mga balaed na mga Yodayo singed iton ka bado nga nadonot di. Na, pagtopak nita ka nadonot nga bado diri di gamiten ya bag-ong panapton kay basi kay-an ka paglaba ka bado ankezes ya topakay nga bag-ong panapton. Kamhan magakagisi ya daan bado pagdobli. 22Bisan ya bag-ong bino nga magabora pen diri ihalin ka daan len-anan nga kindal na kanding kay kon begketen ya ba-ba na len-anan magisi gazed iton. Kamhan an-awas ya bino daw kanogon sab ya len-anan nga magisi. Agon gamiten gazed ya bag-ong len-anan. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka mga tao dazaw mahagdam siran nga ya toong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo.

23Na, may isang ka Sabado dizan ka homazan nagaazi si Hisos. Na, ya Sabado ani ya tigpahimlay na mga Yodayo. Na, pag-azi ka ni Hisos nagapangitlo ya toong mga sakop ka mga homay kay kanen niran. 24Pagpakapaniid ka na mga Parasiyo kanin Hisos minbaheg siran nagalaong nga paka selengi! Minlapas gazed ya kanmong mga sakop ka balaed na Diyos kay koman nga tigpahimlay min-ani siran ka homay. 25Minsambag si Hisos nga mahagdam kamo daan ka inhinang ni Dabid nga karaang tao na mga Yodayo. Kawandini pen imbengtas iza daw ya toong kaibahan kay inlopog siran na kanirang mga kaaway. 26Agon pagdateng niran ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nangazo siran ka makaen dizan kan Abiyatar nga labaw nga pari. Kamhan wara iza magbaheg kaniran kay imbengtas siran. Kamhan minkaen si Dabid ka tinapay nga inhalad daan ka Diyos. Minpakaen isab iza ka toong kaibahan. Bisan ya mga pari anikay ankaen kitong mga tinapay wara si Dabid maglapas ka balaed na Diyos ka pagkaen naiza. 27Kay ya pagtabang ka kinahanglanen na tao ani say labaw ka kamazong mga balaed nga mabeg-at. Kay minhinang ya Diyos ka tao paghon-a ka paghinang naiza ka aldaw nga tigpahimlay. 28Kamhan hao ya ambeet kon ono ya madazaw nga hinang na tao ka aldaw nga tigpahimlay kay hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Ani ini ya sambag ni Hisos ka mga Parasiyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index