Search form

Markos 2:10

10Koman ipakilala nao kamazo nga may gahem nao ka pagpasaylo ka mga sala na bisan sin-o nga tao kay hao gazed ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index