Search form

Markos 2:11

11Kamhan minsogo si Hisos ka paralitiko nga bomangon di ko. Lokoton di mo ya bentagan mo. Om-oli di ko ngaro ka lagkaw mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index