Search form

Markos 2:12

12Kamhan minbangon matood ya paralitiko daw minhipid dazon iza ka toong banig. Kamhan dizan ka pagseleng na mga tao minpanaw iza ngaro. Agon nabereng gazed siran daw insaza niran ya Diyos nga nagalaong nga wara sa sokad ya nakitan nami nga singed kaini.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index