Search form

Markos 2:14

14Pagkakamhan kaiza min-azi si Hisos dizan ka opisina nga bayranan ka mga bohis na mga karga. Kamhan ya magsokotay ka mga bohis nga si Libi nga maanak ni Alpiyo ani ya nakitan ni Hisos kay nagalo-to iza dizan ka toong opisina. Kamhan minlaong si Hisos kan Libi nga somakop ko kanao. Kamhan mintindeg dazon si Libi kay an-iba iza kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index