Search form

Markos 2:16

16Ka nagakaen pen sirang tanan inpaniidan siran na mga maistro na mga Yodayo. Na, ya ngaran na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo ani ya Parasiyo nga hopaw ya kanirang pagtoo. Kamhan nangotana siran ka mga sakop ni Hisos pagmahay nga nagalaong nga kay ono sa ya kamazong maistro minpakigsaro ka mga salaan nga tao? Ani ini ya pangotana niran kay ya batasan na mga magsokotay ka bohis onay oswagan ya bohis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index