Search form

Markos 2:18

18Na, nagaanget ka makaen ya mga sakop ni Howan nga Magbenzagay daw ya mga Parasiyo kay nagatoman siran ka balaed nga tinoohan na mga Yodayo. Kamhan minlaong ya mga tao kan Hisos nga kay ono sa wara magtoman ya kanmong kasakopan ka batasan ka pag-anget ka makaen singed ka mga sakop ni Howan daw ya mga Parasiyo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index