Search form

Markos 2:2

2Kamhan mataed ya antipon dalem ka lagkaw. Bisan ya pirtahan masiet gazed iton ka mga tao. Kamhan inwali siran ni Hisos ka sindo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index