Search form

Markos 2:20

20Piro may tirmino nga kaw-en hao garing ka kanaong mga sakop anipen omanget siran ka makaen kay mabeg-at ya kanirang hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index