Search form

Markos 2:21

21Wani ya pamolinged dazaw mahagdam kamo nga ya kanaong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo. Kay ya kanaong sindo singed iton ka bag-ong panapton. Kamhan ya mga balaed na mga Yodayo singed iton ka bado nga nadonot di. Na, pagtopak nita ka nadonot nga bado diri di gamiten ya bag-ong panapton kay basi kay-an ka paglaba ka bado ankezes ya topakay nga bag-ong panapton. Kamhan magakagisi ya daan bado pagdobli.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index