Search form

Markos 2:22

22Bisan ya bag-ong bino nga magabora pen diri ihalin ka daan len-anan nga kindal na kanding kay kon begketen ya ba-ba na len-anan magisi gazed iton. Kamhan an-awas ya bino daw kanogon sab ya len-anan nga magisi. Agon gamiten gazed ya bag-ong len-anan. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka mga tao dazaw mahagdam siran nga ya toong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index