Search form

Markos 2:23

23Na, may isang ka Sabado dizan ka homazan nagaazi si Hisos. Na, ya Sabado ani ya tigpahimlay na mga Yodayo. Na, pag-azi ka ni Hisos nagapangitlo ya toong mga sakop ka mga homay kay kanen niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index