Search form

Markos 2:27

27Kay ya pagtabang ka kinahanglanen na tao ani say labaw ka kamazong mga balaed nga mabeg-at. Kay minhinang ya Diyos ka tao paghon-a ka paghinang naiza ka aldaw nga tigpahimlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index