Search form

Markos 2:28

28Kamhan hao ya ambeet kon ono ya madazaw nga hinang na tao ka aldaw nga tigpahimlay kay hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Ani ini ya sambag ni Hisos ka mga Parasiyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index