Search form

Markos 2:4

4Piro masiet gazed ya pirtahan ka tao agon minpanik siran ka hagdan ngandaked ka malakbang nga atep. Pagpakaboslot kaniran ka atep nga tenged ni Hisos intonton niran ya bowahan nga inbentagan na paralitiko.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index