Search form

Markos 3

1May isa pen nga ka Sabado nga minseled gihapon si Hisos ka singbahan na mga Yodayo. Na, dizan disab may tao nga diri mahingas ya pikas nga toong alima. 2Na, ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagapaniid gazed siran kan Hisos kay kon dazawen naiza ya alima naiton nga tao awazen iza niran kay singed ka antarabaho iza koman nga aldaw nga tigpahimlay. 3Kamhan minlaong si Hisos ka tao nga komarini ko naa. 4Pagtindeg na tao dizan ka tenga nangotana si Hisos ka mga Parasiyo nagalaong nga ya balaed na Diyos mahitenged ka aldaw nga tigpahimlay daw itogot ka pagkalooy ka tao kon itogot ka pagdaet ka tao? Kamhan wara siran magsambag. 5Pagseleng ni Hisos kaniran mabeg-at ya toong hinawa ka pagkazehet kay waray kalooy niran ka tao. Kamhan minsogo si Hisos ka tao nga Loy, henaten mo ya kanmong alima. Kamhan inhenat matood naiza ya toong alima. Kamhan minbalik dazon ya kabaskeg na toong alima singed ka karig-en na isang alima. 6Kamhan minpanaw dazon ya mga Parasiyo kay dizan ka mga Yodayo nga minsakop di kan Hirodis nga hari ansabot siran nga patazen niran si Hisos.

7Pagkakamhan kaiza minbalik si Hisos ka baybazen na danaw iba ya toong mga sinarigan. Kamhan nangarini kan Hisos ya mga mataed nga tao garing ka lopa nga Galiliya daw ya lopa nga Yoda 8daw ya siyodad nga Hirosalem. Nangarini sab ya mga mataed nga tao garing ka lopa nga Idomaya daw dipi ka sapa nga Hordan daw garing ka mga dapit tenged ka dowang ka longsod nga Tiro daw Sidon. Nangarini sirang tanan kay nabatian niran ya panan-og mahitenged ka tanan mga inhinang ni Hisos. 9Kamhan minsogo si Hisos ka toong mga sinarigan nagalaong nga ektan mazo ya baloto dazaw anleen hao kay basi maheet gazed hao ka mga tao. 10Ani ini ya toong inlaong kay mataed ya tao nga indazaw naiza agon bisan sin-o ya may masakit an-arani gazed iza pagheet kan Hisos kay maazak siran antoldok kan Hisos. 11Bisan ya mga maonga nga minhari ka hinawa na tao pagseleng niran kan Hisos minlohod siran dizan ka toong paahan kamhan minsinggit nagalaong nga iko gazed ya Maanak na Diyos. 12Kamhan minbaheg gazed si Hisos kaniran dazaw diri siran ampanan-og kon sin-o sa iza.

13Pagkakamhan kaiza minkandaked si Hisos ka kilid na bobong. Inpakandaked disab naiza ya mga tao nga naazakan naiza nga pilien. Pagdateng niran dizan kanangiza 14impili naiza ya napolo may dowang ka tao nga toong mga sinarigan dazaw an-iba siran kanangiza daw pakarohan siran ka pagwali ka sindo nga garing ka Diyos. 15Kamhan intagan siran naiza ka gahem ka pagpadalagan ka mga maonga nga minhari ka hinawa na tao. 16Na, wani ya mga ngaran na mga tao nga inpili ni Hisos. Ya primiro ani si Simon nga indagnazan naiza kan Pidro. 17Kamhan ya maglomon nga si Santiago daw si Howan. Mga maanak siran ni Sibidiyo. Indagnazan siran naiza kan Bowanirgis kay diri siran mahaldek ka bisan ono. 18Kamhan impili naiza si Andris daw si Pilipo daw si Bartolomi daw si Matiyo daw si Tomas daw si Santiago nga maanak ni Alpiyo daw si Tadiyo daw si Simon nga masinopaken ka hari nga Romanhon 19daw si Hodas nga taga Kariyoti ani ya an-edlaw kan Hisos. Ani ini ya mga ngaran na mga sinarigan ni Hisos nga napolo may dowa siran.

Na, pagkakamhan ni Hisos pagpili kaniran nangoli di siran iba kan Hisos. 20Pagdateng niran ka lagkaw mataed disab ya mga tao agon waray logar niran ka pagkaen. 21Kamhan nawied ya mga kaibahan ni Hisos kay silaong niran maboangboang iza kay waray pagberebentagay naiza. Agon ibahen iza kontana ngaro ka waray tanto nga tao. 22Kamhan ya mga maistro nga Yodayo nga garing ka Hirosalem minsora siran paglaong nga si Hisos inharian iza ni Satanas inngaranan sab kan Bilsibol nga tag-iza ka mga maonga. Agon may gahem gazed naiza ka pagbogaw ka mga maonga. 23Kamhan inpakarini siran ni Hisos kay ansambag iza kaniran nga onhon sa baza ni Satanas ka pagbogaw ka toong kaogaringeng ispirito? Pamolinged ini nga 24kon awazen na hari ya toong mga sinogo mapildi gazed ya hari. 25Kon ampakig-away ya isa daw isa nga lomon dizan ka isang pamiliya mapildi isab ya pamiliya. 26Kon bogawen ni Satanas ya toong kaogaringen nga ispirito dizan ka tao mapildi gazed si Satanas. 27Dizan ka lagkaw na kesgan nga tao kinahanglan ektan ya kesgan nga tao anipen kawaten ya toong mga betang. Singed si Satanas ka kesgan nga tag-iza ka lagkaw. Hao kay nakadaeg kan Satanas agon papanawen nao ya toong mga sinogo dizan ka tao. 28Timan-an mazo gazed ini nga bisan ono nga sala na mga tao pasaylohon na Diyos. Bisan ya pagpanaba niran ka maonga mahitenged ka Diyos pasaylohon siran na Diyos kon anhinelsel siran. 29Basta kay bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos diri gazed pasaylohon iza na Diyos. Bisan kawanihen ka waray pasaylo. 30Ani ini ya inbaheg ni Hisos kay minlaong ya mga Parasiyo nga inharian si Hisos na maonga.

31Pagkakamhan kaiza dizan ka lagkaw palogwaen kontana si Hisos na toong ina daw mga lomon kay bali lamang siran ka gawas. 32Kamhan inpakahagdam iza na mga minlibot nga nagalaong nga Nong, bali ka gawas ya kanmong ina daw mga lomon. Gosto siran anlaong kanmo. 33Minsambag si Hisos nga daw sin-o sa ya kanaong ina daw ya mga lomon? 34Pagseleng naiza ka mga minlibot kanangiza minlaong iza nga kamo ya kanaong ina daw kanaong mga lomon. 35Kay bisan sin-o ya nagatoman ka mga sogo na Diyos ani gazed ya kanaong ina daw lomon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index