Search form

Markos 3:1

1May isa pen nga ka Sabado nga minseled gihapon si Hisos ka singbahan na mga Yodayo. Na, dizan disab may tao nga diri mahingas ya pikas nga toong alima.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index